Station Assen, Powerhouse Company & De Zwarte Hond Architecten

egbertdeboer.com, Dakconstructie vakwerk houten spanten, Powerhouse Company, De Zwarte Hond, Assen, NS, Spoorbouwmeester, Assen, FlorijnAs, Hegeman, Prorail
"Under Construction" Station Assen, Powerhouse Company & De Zwarte Hond Architecten
egbertdeboer.com, Dakconstructie vakwerk houten spanten, Powerhouse Company, De Zwarte Hond, Assen, NS, Spoorbouwmeester, Assen, FlorijnAs, Hegeman, Prorail
"Under Construction" Station Assen, Powerhouse Company & De Zwarte Hond Architecten
egbertdeboer.com, Dakconstructie vakwerk houten spanten, Powerhouse Company, De Zwarte Hond, Assen, NS, Spoorbouwmeester, Assen, FlorijnAs, Hegeman, Prorail
"Under Construction" Station Assen, Powerhouse Company & De Zwarte Hond Architecten
egbertdeboer.com, Dakconstructie vakwerk houten spanten, Powerhouse Company, De Zwarte Hond, Assen, NS, Spoorbouwmeester, Assen, FlorijnAs, Hegeman, Prorail
"Under Construction" Station Assen, Powerhouse Company & De Zwarte Hond Architecten
egbertdeboer.com, Dakconstructie vakwerk houten spanten, Powerhouse Company, De Zwarte Hond, Assen, NS, Spoorbouwmeester, Assen, FlorijnAs, Hegeman, Prorail
"Under Construction" Station Assen, Powerhouse Company & De Zwarte Hond Architecten
egbertdeboer.com, Dakconstructie vakwerk houten spanten, Powerhouse Company, De Zwarte Hond, Assen, NS, Spoorbouwmeester, Assen, FlorijnAs, Hegeman, Prorail
"Under Construction" Station Assen, Powerhouse Company & De Zwarte Hond Architecten